©2012, C & K Partners Ltd, All rights reserved.
             Нашите предимства:

  • Прецизно и качествено счетоводно обслужване
  • Актуална информация, анализ и оптимизация на счетоводната отчетност
  • Индивидуален подход
  • Адекватни цени
  • Пълна конфиденциалност на информацията
  • Посешения на място при клеинта
Данъци
данъчни консултации и данъчно планиране ( корпоративни и индивидуални) ;
• социални и здравни осигуровки ;
• консултации при покупки , продажби, и реконструкция на фирми, национално и международно данъчно оптимизиране ;
• представителство пред данъчната администрация ;
• съвети за финансова реорганизация ;
• консултации по бизнес наследяване;
• финансово планиране .

Счетоводство
• финансово счетоводство в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане ( МСФО ) и / или Националните счетоводни стандарти;
• изготвяне и начисляване на заплати ;
• изготвяне на трудови договори, заповеди за прекратяване и др. документи свързани с персонала ;
• изготвяне и подаване на Декларации обр. 1 и 6 свързани с осигуряването ;
• подобряване на счетоводните системи на клиентите ;
• счетоводна обучение на персонала на клиентите ;
• отчитане надзора на проекти, финансирани от ЕС;
• Изготвяне на междинни финансови отчети ; годишни финансови отчети и консолидирани финансови отчети ;  
• всички видове данъчни декларации ;
• данъчни декларации за чуждестранни служители (чуждестранни експерти) ;
• месечни и годишни доклади за ДДС;
• възстановяване на ДДС за чужди компании ;
• управление и контрол на паричните потоци;
• платежни операции ( откриване на банкови сметки , обработка на сметки, издаване на фактури ) .

Пенсиониране
• консултации при пенсиониране;
• изготвяне на документи за пенсиониране;
• заверка на осигурителни книжки;

Регистрации на фирми
• изготвяне на всички необходими документи свързани с регистрация на нови фирми в Агенция по вписванията ;
• изготвяне на всички необходими документи свързани с промяна на обстоятелствата в Търговски регистър  ;
• публикуване на годишни финансови отчети ;

Обучения
• провеждане на студентски практики ;
• провеждане на обучения на стажанти ;
• организиране на всякакъв вид семинари и обучения ;

webseite jetzt sofort besuchen http://www.howtoaddlikebutton.com im grossen vergleich